Lista blogów » UsagiFashion

Czy panterka jest modna w 2020 roku?

Zobacz oryginał
83005698_125830385604491_308037645013901


Panterka jest dość trudnym wzorem, łatwo się nią zachłysnąć albo przesadzić. Czy jest jeszcze modna? English version below.

Pamiętacie, jak chwaliłam się nowym futerkiem z tym wzorem? Kupiłam je jesienią 2018 roku i wtedy też zobaczyłam ten wzór na wystawie u Diora. Byłam zadowolona ze swojego gustu. Wybrałam model oversize z dużymi kieszeniami i kapturem dzięki czemu nie wyglądałam w nim ani tandetnie ani wulgarnie. Nie szukałam super jakości bo wiedziałam, że to wybór na jeden sezon. To był hit jesieni i zimy 2018/2019. Można było jeszcze latem założyć coś w panterkę i wyglądać modnie ale moda szybko się skończyła.

Generalnie moda w Polsce jest delikatnie mówiąc zacofana a zasada jest taka, że jeśli czegoś jest pełno w sklepach sieciowych to znaczy, że na świecie... przestaje być już modne. Jeśli jest na wyprzedażach i na bazarkach to znaczy, że jest już niemodne. Jeśli chcesz być modna to musisz usunąć ze swojej stylizacji zwierzęce printy. Współczuję pewnym polskim projektantom, którzy w styczniowym (2020) pokazie mody zaprezentowali futerko w panterkę... na przyszły sezon bo na lato raczej nikt futra nie kupuje... Nie rozumiem takiego zaspania gdy - w dobie Internetu - można na bieżąco śledzić trendy na nadchodzący sezon oraz czytać wiele artykułów poświęconych modzie.

Ok, powiedzmy, że właśnie wróciłaś z zakupów z panterą. Co teraz? Sama złapałam się na tym, że zapominam o polskiej powolności i nie dość, że przechodziłam kolejny sezon w tamtym futerku (za bardzo przywiązuję się do rzeczy) to jeszcze kupiłam szal i rajstopy w panterkę. Bo przecież teraz wszyscy w tym chodzą... Na szczęście to tylko mój mały prywatny błąd. Co możesz zrobić? Są trzy sposoby.

Pierwszy to pozbycie się tego. Pozbyć się nie znaczy wyrzucać ale schować na dno szafy bo panterka na pewno jeszcze kiedyś będzie modna. Możesz sobie zostawić coś do chodzenia po domu jeśli lubisz. Szal i rajstopy nie będą kłopotliwe, futerka pozbywam się, jak tylko znajdę i zakupię coś innego. Nie tylko dlatego, że jest niemodne ale dlatego, że jest widocznie schodzone i mniej puszyste - nie spełnia już swojej podstawowej funkcji, jaką jest ochrona przed zimnem. Dlaczego tak kategorycznie? Bo właśnie złapałam przeziębienie. Bo nie chcę już ubierać się w plastik.

Drugi sposób to lekkie olanie światowych trendów i noszenie okazjonalnie dodatków takich jak apaszki czy buty do gładkiej reszty. Panterka powinna się dobrze komponować z modną w tym sezonie, nasyconą zielenią z dżungli i intensywną czerwienią. Nie będzie pasować do kratki ani do drobnych kwiatuszków czy kropeczek.

Trzeci sposób to bycie panterkową alternatywką i stworzenie własnego stylu opartego na tym motywie, jako własny znak rozpoznawczy. Z premedytacją i na przekór. Na początku będzie troche trudno, gdy wszyscy noszą ten wzór ale jeśli trochę poczekasz i będziesz konsekwentna to łatwo wyrobisz "własną markę". Mój stosunek do litów zmienił się, gdy przestały być modne. Wyszukałam jedną parę w swoim rozmiarze i czasem sobie je noszę bez względu na modę. Lubię wysoką podeszwę i stabilny, długi obcas.

Skoro panterka nie jest modna to co jest modne i jak kupować na wyprzedarzach?
Najmodniejsze kolory obecnego sezonu to... jeansowy niebieski, makowa, nasycona czerwień, średniociemna zieleń, blady żółty lub zielonkawy żółty (limonka - pamiętasz garsonkę Królowej Brytyjskiej?), szafranowy (taki ciepły, pomarańczowy odcień żółtego), klasyczny niebieski (taki, jak w farbkach dla dzieci), lawendowy i kolor egzotycznego oceanu, turkus. Zebranie tego zajęło mi chwilę po przejrzeniu kilku artykółów, jestem pewna, że znajdziesz te kolory. Jeśli chcesz kupować na wyprzedażach to poświęć chwilę na mały research i poszukaj kolorów na nadchodzący sezon a potem szukaj ich na półkach. Niektóre odcienie są modne przez kilka sezonów. Możesz też stawiać na klasykę (chociaż radziłabym unikać nudnych czarnych i burych płaszczy, jeśli nie jesteś biznesswoman, która ma narzucony kolor odzieży). Niestety w Polsce kobiety mają za mało odwagi aby wybierać kolory oraz stawiają tylko i wyłącznie na praktyczny kolor, na którym nie będzie widać, jak będzie brudny.... A będzie tak samo brudny, jak biały tylko nieprany... Nie mówię o paniach, które muszą nosić się elegancko (chociaż te częściej wybierają np czerwień) ale o wiekszości, która zdejmuje odzienie wierzchnie w pracy lub wręcz przebiera się w jakiś uniform. Osobiście lubię być widziana. Zwłaszcza, gdy przechodzę przez ulicę :D Byłam kiedyś na wystawie edukacyjno-reklamowej pewnej marki samochodowej, gdzie była symulacja hamowania. Specjalna kamera rejestrowała sylwetkę i komputer obliczał, jak szybko zostanie ona zauważona przez kierowcę w ciemności i czy zdąży zahamować. "Przeżyłam" bo miałam jasny płaszcz. Znajomy w czarnej koszulce zostałby potrącony. Odblaski są małe, a kamizelki mało atrakcyjne. Zgadnijcie, w jakim kolorze wybrałam nowy płaszcz?

------------------------

Leopard print is quite a difficult pattern, it's easy to choke or overdo it. Is it still fashionable?


Do you remember how I boasted about the new fur with this pattern? I bought them in the fall of 2018 and then I saw this pattern at the exhibition at Dior. I was pleased with my taste. I chose the oversize model with large pockets and a hood, thanks to which I didn't look cheap or vulgar. I wasn't looking for great quality because I knew it was a choice for one season. It was the fall and winter 2018/2019 hit. You could still wear something leopard and look fashionable in the summer but the fashion ended quickly.In general, fashion in Poland is, to put it mildly, backward and the rule is that if something is full in chain stores, it means that the world ... is no longer fashionable. If it is on sales and bazaars it means that it is already out of date. If you want to be fashionable then you need to remove animal prints from your stylization. I feel sorry for some Polish designers who in January (2020) fashion show presented leopard fur ... for the next season because no one buys fur for the summer ... I don't understand such oversleep when - in the Internet era - you can follow trends on a regular basis upcoming season and read many articles on fashion.


Ok, let's say you just came back from shopping with a panther. What now? I found myself forgetting about Polish slowness and not only that I was going through another season in that fur (I get too attached to things) but I also bought a scarf and leopard tights. Because now everyone is in it ... Fortunately, this is just my little private mistake. What can you do? There are three ways.


The first is to get rid of it. Getting rid of does not mean throwing away but storing to the bottom of the wardrobe because the leopard print will be fashionable again sometime. You can leave something to walk around the house if you like. Shawl and tights will not be embarrassing, I will get rid of fur as soon as I find and buy something else. Not only because it is out of date but because it is visibly chilled and less fluffy - it no longer fulfills its basic function, which is protection against the cold. Why so categorically? Because I just caught a cold. Because I don't want to dress in plastic anymore.


The second way is to lightly ignore global trends and occasionally wear accessories such as scarves or shoes for a smooth rest. The leopard should go well with this season's fashionable, saturated jungle green and intense red. It will not fit into a plaid or small flowers or dots.


The third way is to be a leopard alternative and create your own style based on this theme as your own hallmark. Intentionally and in spite of. At the beginning it will be a little difficult when everyone is wearing this pattern but if you wait a little and be consistent, you can easily make your own brand. My attitude towards litas changed when they ceased to be fashionable. I searched for one pair in my size and sometimes I wear them regardless of fashion. I like a high sole and a stable, long heel.


If leopard print is not fashionable, what is fashionable and how to buy at sales?

The most fashionable colors of the current season are ... denim blue, poppy, saturated red, medium dark green, pale yellow or greenish yellow (lime - do you remember the suit of the British Queen?), Saffron (such a warm, orange shade of yellow), classic blue (such as in children's paints), lavender and the color of the exotic ocean, turquoise. It took me a while to review this article, and I'm sure you'll find these colors. If you want to buy at sales, take a moment to do some research and look for colors for the upcoming season and then look for them on the shelves. Some shades are fashionable for several seasons. You can also focus on the classic (although I would advise you to avoid boring black and dirty coats, if you are not a biznesswoman who has the color of clothing imposed). Unfortunately, in Poland women do not have enough courage to choose colors and they only put on a practical color that will not show how dirty it will be .... And it will be as dirty as white but unwashed ... I'm not talking about ladies that have to be worn elegantly (although these more often choose, for example, red) but the majority who take off their outer clothing at work or even dress up in a uniform. Personally, I like to be seen. Especially when I cross the street: D I was once at an educational and advertising exhibition of a certain car brand, where braking simulation was. A special camera was recording the figure and the computer calculated how quickly it would be noticed by the driver in the dark and whether it could stop. "I survived" because I had a bright coat. A friend in a black T-shirt would be hit. The reflectors are small and the vests are not very attractive. Guess what color I chose the new coat?

Zaloguj się, żeby dodać komentarz.